Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Ukončené projekty

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, řešitelé Zimola, Gonda, Malý
Projekt je zaměřen na vyhledávání vybraných archeologických lokalit, jejich výzkum, stanovení jejich možného ohrožení a vypracování metodik jejich ochrany, záchrany, výzkumu a využití. Jedná se o společný projekt Masarykovy univerzity Brno, Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity Brno, Archaia Brno, o.p.s., Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. a dalších institucí.

Přírodní rozmanitost Vysočiny, řešitel K. Bezděčková
Implementace národních strategií ochrany přírody a biodiverzity v úzké spolupráci s místními a regionálními institucemi, veřejností a neziskovým sektorem. Zpracování výskytu a rozšíření vybraných skupin organismů v Kraji Vysočina se zaměřením na chráněné a ohrožené druhy. Vyhodnocení významných míst biodiverzity v rámci Kraje Vysočina. Získaná data a zpracované studie přispějí k aktuálnímu poznání stavu vybraných skupin organismů a povedou k účinnější ochraně přírodního bohatství regionu. Projekt realizovaný ve spolupráci s Českou společností ornitologickou na Vysočině.

Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva, řešitel K. Malý
Projekt realizovaný ve spolupráci s AV ČR si klade za cíl ověřit na modelovém příkladu praktické možnosti při hledání provenience historických stavebních surovin - mramorů a pojiva malt z objektů památkově chráněného kláštera ve Žďáře nad Sázavou.

Konzervace dřeva z archeologických nálezů, řešitelé: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a archeologické oddělení MVJ
Cílem projektu je optimalizace konzervačního postupu - výzkum kvality a rychlosti pronikání roztoku do struktury dřeva, doplněný o zjištění mechanických a fyzikálních vlastností konzervovaných dřev, a výzkum jejich degradace v uměle vytvořených podmínkách - vliv změny klimatických podmínek, UV záření, biologických škůdců apod. Impregnace vodou nasyceného dřeva je dlouhodobý proces.

Mineralogie jihlavského rudního revíru - projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury, řešitel K. Malý

Celostátní projekt - Podpora tradiční lidové kultury - kategorie A - 5. část, na základě vládního usnesení, podpora Ministerstva kultury ČR, řešitel D. Nováková

Restaurování Betlému manželů Vostrých, inv.č. Te-33/1, I. etapa. , podpořeno Ministerstvem kultury ČR, řešitel H. Grycová Benešová

Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí – pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy (2007-2011) - projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury, garant K. Bezděčková

Vypracování návrhu záchranného programu zvláště chráněných a závažným způsobem ohrožených druhů rodu Formica s málo známou biologií (2007-2011)– podpořeno Ministerstvem životního prostředí, garant K. Bezděčková

Restaurování souboru archiválií z historické podsbírky, řešitel I. Kotenová
Celkem 8 kusů - 4 diplomy týkající se činnosti střeleckého spolku (1821, 1828, 1839, 1893), po 1 kusu Českého řemeslnického spolku v Jihlavě (1885), Jihlavského sboru dobrovolných hasičů (1896), Jihlavského spolku vojenských vysloužilců (1897) a 1 diplom z Jihočeské hospodářsko-průmyslové a národopisné výstavy v Táboře (1902)

Restaurování obrazu Marzy Johanna Heinricha: Přepadení Jihlavy, řešitel M. Kos
inv. číslo: Ji-25/C/574, datace: 1790, rozměry: 44 x 72 cm, akvarel s temperou

Restaurování sbírky cechovních praporců, řešitel S. Pospíchalová
6. část, praporec cechu řezníků, inv. číslo: Ji-7/E/16

Dolnorakouská zemská výstava - výstavní projekt, podpořeno z Programu přeshraniční spolupráce, řešitelé Benešová, Veselá, Moržolová, Malý

Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města, řešitel K. Malý
V rámci tohoto projektu byly do září 2014 vybudovány nové expozice: expozice nejstarších dějin Jihlavska,
expozice dějin 20. století na Jihlavsku, Lapidárium a expozice živé přírody na Jihlavsku (čtyři výstavní prostory).
Projekt byl podpořen z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, celkové výdaje projektu byly 12,7 mil. Kč.

Krabice na herbářové položky, podpořeno Ministerstvem kultury, řešitel E. Charvátová

Repreparace části Dalbergovy ornitologické sbírky, podpořeno Ministerstvem kultury, řešitel K. Bezděčková

Internetová encyklopedie dějin Brna – Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky, řešitel D. Zimola

Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava, specifikum bývalého jihlavského jazykového ostrova, podpořeno Ministerstvem kultury ČR, řešitel D. Nováková

Mykologický inventarizační průzkum lokality "Chmelná" – grantový program Krajina Vysočiny 2009 Fondu Vysočiny, řešitel J. Juřička


nahoru