Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Aktuální projekty

Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysopčina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání, řešitel K. Malý
Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce přispěje k ochraně společného přírodního dědictví rašelinišť a mokřadů. Dojde k lepší motivaci pro ochranu rašelinišť u dětí a dospělých (např. pro klima, rostliny, živočichy) a k vytvoření pracovních možností pro regionální obyvatelstvo, na základě trvale udržitelného cestovního ruchu. Přeshraniční spolupráce přispěje ke snížení periférnosti lokalit, hlavně díky podobnosti území, společných hodnotách a zdůraznění zachovalého přírodního a kulturního prostoru.
Konkrétními výstupy projektu jsou na české straně budování turistických stezek a dalších menších objektů infrastruktury turistického ruchu, zpřístupnění rašelinišť, tvorba informačních produktů (digitálních i tištěných), výzkum v oblasti cestovního ruchu a stavební úpravy objektu pro potřeby muzea. Muzeum pro projekt připraví dlouhodobou výstavu s tématy rašelinišť, mokřadů a Geoparku Vysočina. Výstava bude realizována v objektu, který vlastní město Telč a který bude v rámci projektu adaptován pro potřeby muzea. Jako doprovodné programy k výstavě budou připraveny edukační programy pro žáky a studenty. Muzeum dále zodpovídá za sestavení a činnost odborného týmu, který bude provádět výzkum v uvedených biotopech. Součástí činnosti týmu budou přeshraniční výměny zkušeností s kolegy z Rakouska (muzeum bude pořádat jeden workshop) a prezentace výsledků formou odborných článků.

Více informací na odkazu Interreg, evropský fond pro regionální rozvoj.

Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava, řešitel K. Malý
Obsahem projektu je optimalizace systému správy a ochrany sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava: zlepšení preventivní konzervace, vybavení depozitářů, digitalizace sbírek a prezentace digitalizovaných sbírek, vybavení pro restaurování, konzervování a determinaci sbírkových předmětů, modernizace výstavního zařízení, modernizace bezpečnostních systémů EZS, EPS a CCTV. Projekt je podpořen prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou, řešitelé R. Gonda, A. Hoch, K. Malý
Projekt se zabývá studiem provenience surovin a zpracování mramorů od středověku po novověk v okolí Žďáru nad Sázavou. Řešeno ve spolupráci s ÚTAM AV ČR Praha.

Areál těžby stříbra ze 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou, řešitel K. Malý
Projekt řeší dokumentaci a průzkum unikátně zachovalého středověkého areálu těžby a zpracování stříbra. Podpořeno z programu regionální spolupráce a krajů, realizováno ve spolupráci s ArÚ AV ČR Brno.

Kampanologické památky Vysočiny, řešitelé: R. Gonda, K. Malý
Projekt řeší problematiku zvonů na Vysočině z pohledu historického, archeologického, technického, památkářského a hudebního. Řešeno ve spolupráci s NPÚ.

Interreg AT-CZ I-Cult, řešitelé: D. Zimola, K. Malý, A. Hoch, M. Daňa, D. Nováková, S. Čermáková
Přeshraniční projekt je rozdělen do několika částí, z nichž se jihlavské muzeum účastní především archeologické části (Zimola-Malý-Hoch-Daňa), dále části etnografické, kde je garantem muzeum třebíčské (za MVJ D. Nováková) a také části s názvem "Hranice" pod vedením Muzea Vysočiny v Pelhřimově (za MVJ S. Čermáková). Cílem projektu je spolupráce s kolegy z Dolního Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje na přípravě archeologické výstavy s názvem "Stavby, stavění a život ve středověku" na zámku v Asparn an der Zaya v roce 2020. Etnografická část zahrnuje výzkum stravovacích zvyků v příhraničních regionech a poslední "hraniční sekce" se zabývá edukací společných dějin.

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví, řešitel: D. Zimola
Projekt v rámci grantu "Národní kulturní identita" - NAKI II, hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni, spolupracuje Muzeum Vysočiny Jihlava a další instituce: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU Brno, Moravské zemské muzeum, Archaioa Brno, z. ú., Západočeské muzeum v Plzni a Archeologický ústav AV ČR v Brně. Jedná se o výzkum vrcholně středověké keramiky (13.–15. století) z Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy a Brna. Hlavním výstupem bude výstava v MZM v Brně v roce 2021 a řada studií ke středověké keramice v odborných časopisech.

nahoru