Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Botanika

Botanické sbírky

Herbářová sbírka Muzea Vysočiny Jihlava
Mezinárodní zkratka: MJ
Kurátor: Mgr. Jiří Juřička
Rok založení podsbírky: 1893
Počet herbářových položek: cca 41 000
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta cca 36 000, Bryophyta cca 5 000, Lichenes: cca 400
Provenience sbírkového fondu: převážně region Českomoravské vrchoviny, méně ČR, náhodně z celého světa
Jména hlavních sběratelů: P. Bureš, A. Čábera, L. Čech, J. Diener, R. Doležal, J. Duda, J. Freyn, F. J. Grüner, E. Jirsová, A. Mayer, J. Ch. Neumann, H. W. Reichart, I. Růžička, R. Řepka, B. Sádecký, F. Schwarzel (asi 6000 položek), M. Smejkal, J. Zlámalík.
Jména kustodů: J. Haupt (1893–1928), H. Canon (1928–1945), A. Kába (1945–1953), B. Slavík (1953–1961), I. Růžička (1961–2000), K. Dvořáčková (2000-dosud), J. Juřička (od r. 2006)
Typový materiál: Tracheophyta (2)

Databáze botanické sbírky Muzea Vysočiny Jihlava

Pro digitální archivaci dat o jednotlivých botanických sbírkových předmětech (= herbářových položkách) se v Muzeu Vysočiny Jihlava používá databázový program DEMUS – oborový modul Botanika.

K srpnu 2009 je v něm zapsáno 17.100 herbářových položek a 23.600 floristických údajů (dohromady tedy 40.700 údajů) z cca 4.800 lokalit, z čehož všechny lokality ležící na území ČR jsou lokalizovány v prostředí ArcGIS. Zapsány jsou všechny terénní záznamy a herbářové položky sebrané od roku 1991 a herbářové položky v Dostálově systému po rod 158 Viola a některé další vybrané rody (Arnica, Drosera, Menyanthes, Salix, celá čel. Orchideacea,…).


S využitím podpory Fondu Vysočiny grantovým programem GIS VI byla odborná pracoviště Muzea Vysočiny (přírodovědné a archeologické odd.) vybavena pracovištěm pro geografické informační systémy. Během roku 2007 byl realizován nákup softwaru – 2 licence ArcGIS 9.2 firmy ESRI na úrovni ArcEditor, licence ArcPad pro terénní práci, hardwaru a pro školení pracovníků.


V rámci grantu byla vytvořena vrstva (formát shapefile) lokalit, ze kterých existují herbářové položky či floristické záznamy evidované v databázi DEMUS. Vrstva obsahuje 4.638 lokalit (stav ke 4. 8. 2009).


Databáze herbářových dokladů ve sbírkách České republiky


Mykologie

Mykologické sbírky

Herbářová sbírka Muzea Vysočiny Jihlava
Mezinárodní zkratka: MJ
Kurátor: Eva Charvátová
Rok založení podsbírky: 1987
Počet herbářových položek: 4 238
Provenience sbírkového fondu: převážně region Českomoravské vrchoviny, méně ČR.
Jména hlavních sběratelů: Petr Vampola
Jména kustodů: P. Vampola (1987–1992), I. Růžička (1992–2000), K. Dvořáčková (2000–2007), E. Charvátová (od r. 2007).
Nejzajímavější část podsbírky: ”Exikátová sbírka hub” čítající čtyři fascikly (každý po 25 kusech). Tato sbírka zahrnuje i druh Antrodiella parasitica nově objevený pro vědu P. Vampolou.


Sbírkotvorná činnost:

Zahrnují sběr, determinaci, preparaci a konzervaci. Sbírky jsou vedeny v evidenci I. a II. stupně a v pravidelných intervalech po částech inventarizovány.


Výzkumné zaměření botanického pracoviště:
Základní floristický průzkum regionu s důrazem na vodní a mokřadní biotopy.
Fytocenologická dokumentace vegetace, zejména přirozené a polopřirozené.
Inventarizační průzkumy zvláště chráněných území:
CHKO Žďárské vrchy: PR Branty (2007), PR Ranská jezírka (2007), PP Mlýnský potok a Uhlířky (2007), Suché kopce (2008)


Odborná zaměření:

Mgr. Jiří Juřička

- botanik, kurátor botanické podsbírky

- dokumentace květeny a vegetace Českomoravské vrchoviny, přirozené a polopřirozené vegetace s důrazem na vegetaci rašelinišť, rašelinných luk a smilkových trávníků


Eva Charvátová

- dokumentátor, kurátor mykologické podsbírky

- terénní sběr přírodovědného materiálu a jeho následné zpracovávání, ochrana sbírek

- vedení archivu PVO, excerpce odborné literatury, tvorba přírodovědné bibliografie z celého knižního fondu muzea


Mgr.Kamila Juřičková

- botanik, mateřská dovolenáVýběr z publikací posledních let
Bublinatka jižní
Vstavač májový
Čerkus luční
Hrotnoseménka bílá
Rosnatka okrouhlolistá
Tolije bahenní
J. Juřička
E. Charvátová
K. Juřičková


nahoru